Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Deklarujemy, iż w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska. To zapis z Polityki Społecznej Odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., który od wielu lat wytycza naszą drogę społecznego zaangażowania. Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowanie, promowanie i rozwijanie 10 zasad UN Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem czy inne standardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty naszych działań.

Obszar Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ze względu na szeroki zakres i nasze priorytetowe podejście do spraw zrównoważonego rozwoju zarządzany jest w pionie Dyrektora ds. CSR a strategiczne decyzje podejmowane są na posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Rok 2020 postawił wszystkich w nieoczekiwanej i nieprzewidywalnej sytuacji społecznej i gospodarczej ze względu na pandemię COVID 19.

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. skupiła się na priorytetowym zabezpieczeniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ochronie miejsc pracy i prawidłowym funkcjonowaniu firmy.

We wszystkich spółkach w ramach działań wewnętrznych wprowadzono szereg procedur bezpieczeństwa i środków zapobiegawczych. Tam gdzie było to możliwe wprowadzono system pracy zdalnej. Wszystkim pracownikom  zapewniono środki do dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy, maseczki ochronne, umożliwiono pomiar temperatury, wprowadzono  opryski dezynfekcyjne części wspólnych w biurach i na halach produkcyjnych, jednostki organizacyjne podzielono także na strefy bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie kontaktów między pracownikami do niezbędnego minimum.

Wszystkie te środki miały na celu ochronę pracowników. Grupa Kapitałowa utrzymała miejsca pracy bez ograniczeń finansowych dla pracowników, jednocześnie zwiększając zatrudnienie o 2% w stosunku do 2019 roku (wg stanu na koniec 2020 i 2019).

Grupa zaangażowała się na rzecz wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem.  Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. przekazała  660 tys. zł do lokalnych szpitali i pogotowia ratunkowego  (w tym Grupa Kety S.A. 260 tys. PLN). Spółka Aluprof S.A. wyprodukowała i przekazywała nieodpłatnie ponad 10 tyś. sztuk przyłbic ochronnych.

W roku 2020 przygotowaliśmy i opublikowaliśmy Strategię na lata 2021-2025, w której po raz pierwszy Spółka sparametryzowała i zaprezentowała zobowiązania związane z obszarem ESG w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną, jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii.

Przygotowując się do takiego podejścia i ujęcia istotnych aspektów w nowej strategii przeanalizowaliśmy dotychczasowe kierunki zaangażowania Grupy Kapitałowej weryfikując ich efektywność oraz kwalifikując je do konkretnych celów Zrównoważonego Rozwoju. Wzięliśmy pod uwagę nowe wyzwania, w tym związane ze zmianami klimatu, z poszanowaniem praw człowieka,  odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Skupiliśmy się na oczekiwaniach pracowników, jednej z wiodących  grup interesariuszy naszej organizacji. Przeanalizowaliśmy nasze wpływy, ryzyka i staraliśmy się podążać w kierunku nadrzędnej dla nas Misji, Wizji i Wartości.

Misja

Dla przyszłości… „Zapewniając rozwój pracowników, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, długoterminową wartość ekonomiczną”.

Wizja

Firma światowej klasy w obszarach swoich działań.

Wartości

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna, odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Biorąc pod uwagę specyfikę biznesową  Grupy Kapitałowej Kęty, konsekwentnie realizowaną ścieżkę wskazaną w przyjętej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wspierając się 10 zasadami Global Compact,  którego Grupa Kęty S.A. jest sygnatariuszem, oraz konsultacjami segmentowymi  wybraliśmy i deklarujemy zaangażowanie i działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju:

Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele ilościowe i jakościowe do realizacji w okresie Strategii.

DO GÓRY