Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Kapitał finansowy

Rosnące zyski oraz stabilny strumień gotówki z działalności operacyjnej to fundament naszej działalności w obszarze finansów.

Rosnące zyski oraz stabilny strumień gotówki z działalności operacyjnej to fundament naszej działalności w obszarze finansów.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys.)

  2020 2019*
  PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży 3 533 340 3 203 665
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 525 825 384 471
Zysk (strata) brutto 505 234 364 281
Zysk (strata) netto 430 518 295 908
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 430 181 295 367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 636 620 562 827
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -143 871 -243 846
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -446 023 -316 070

Aktywa razem (w tys.)

  31.12.2020 31.12.2019*
  PLN PLN
Aktywa razem 2 888 884 2 775 586
Zobowiązania długoterminowe 564 954 559 781
Zobowiązania krótkoterminowe 736 994 739 668
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 586 274 1 474 805

*przekształcone

 

DO GÓRY