Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Kapitał ludzki i intelektualny

 
5322 osoby
Stan zatrudnienia grudzień 2020 r.
 
29 %
zatrudnionych stanowią kobiety
 
81 %
umowy na czas nieokreślony
 
60 %
zatrudnionych to osoby w wieku 30-50 lat
 
654
nowych pracowników w 2020 r.
 
80 %
zatrudnionych wzięło udział w szkoleniach
W roku 2020 nie zanotowano żadnych zgłoszeń naruszeń praw człowieka

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty SA realizuje wspólny model zarządzania zasobami ludzkimi zdefiniowany w Polityce Personalnej i rozwijany poprzez procedury postępowania w zakresie poszczególnych procesów oraz regulaminy. Kluczowym elementem realizacji celów biznesowych są wiedza, umiejętności i doświadczenie pracowników.

W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników z pomocą przychodzą organizowane kursy, szkolenia, instruktaże. Wiele z nich ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy lub są warunkiem do jej właściwego wykonywania, inne dodatkowo pozwalają na poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do spełniania własnych ambicji zawodowych. Szkolenia organizowane są w różnej formie: wewnętrzne i zewnętrzne, prowadzone metodami tradycyjnymi, jak wykład czy warsztat lub w formie e-learningu. Tematyka obejmuje kwestie techniczne oraz tak zwane umiejętności miękkie.

Rozwój pracowników wspiera także proces oceny okresowej. Z uwagi na konieczność ograniczania kontaktów z powodu pandemii, w roku 2020 spotkania oceniające nie odbyły się.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

W spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. funkcjonują polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z przepisami prawa, adekwatne do warunków, jakie panują w poszczególnych zakładach oraz podporządkowujące się zasadom wynikającym na przykład z wymagań branżowych.

W obszarze bezpieczeństwa pracy kluczowe są działania prewencyjne, opracowywane w celu ograniczania ryzyka. Zaliczamy do nich instrukcje oraz zasady wykonywania i nadzorowania prac, szkolenia i instruktaże dla pracowników, programy sugestii, działania służące do identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka. Monitoring stanu bezpieczeństwa prowadzony jest także w formie audytów.

W spółkach Grupy Kapitałowej systemy zarzadzania obszarem uregulowane są zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami. W spółkach zlokalizowanych w Polsce wyznaczone są osoby odpowiedzialne za system oraz poszczególne obszary. Powoływane są zespoły, których zadaniem jest bieżąca analiza sytuacji, incydentów oraz identyfikacja zagrożeń.

Osoby zarządzające działami odpowiedzialne są za organizowanie miejsc pracy zgodnie z przepisami, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, egzekwowanie przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa.

W celu sprawnego zarządzania, działania w tym obszarze regulują procedury.

W zakresie procedur bezpieczeństwa w roku 2020 zostało wdrożonych wiele zmian oraz nowych schematów postepowania, które są odpowiedzią na zagrożenia wynikające z pandemii. Powołane zostały specjalne zespoły kryzysowe, zwiększono nakłady na środki ochrony i higieny. Uregulowane zostały zasady udziału w spotkaniach zewnętrznych i wewnętrznych. Na bieżąco dezynfekowane są takie powierzchnie jak klamki, poręcze, a w przypadku konieczności – cale pomieszczenia.

Kontakty zewnętrzne, takie jak rekrutacje, szkolenia, kursy językowe, poza sytuacjami, gdzie to niemożliwe, przeniesione zostały na platformy komunikacyjne.

Przed pojawieniem się pandemii w firmie wykorzystywana była praca zdalna, jednak w roku 2020 skala stosowania tej formy zdecydowanie wzrosła.

W Grupie Kęty S.A. działa zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który odpowiedzialny jest za monitorowanie środowiska pracy. Dodatkowo kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą pod swoim kierownictwem, zespoły w składzie: społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, które:

  • identyfikują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel kontraktowy na  danym stanowisku pracy lub obszarze spółki, a także goście i inne osoby przebywające w miejscu pracy,
  • wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wystąpienia tych zagrożeń,
  • szacują ryzyko zawodowe,
  • proponują środki profilaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego.

W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

W roku 2020 wypadkom przy pracy uległo 51 osób, w tym 12 kobiet i 39 mężczyzn. Głównie były to powierzchniowe urazy, w 11 przypadkach doszło do złamania kości.

Każdy wypadek został drobiazgowo przeanalizowany, następnie wdrożono działania mające na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.

Szczegółowe tabele  i wskaźniki GRI w zakresie polityki personalnej, różnorodności, rozwoju pracowników oraz kwestii BHP prezentujemy w sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na stronach 35-45.

DO GÓRY