List Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu
Szanowni Państwo

Rok 2020 zapewne na długo zapadnie w naszej pamięci jako rok pandemii COVID-19. Zderzyliśmy się z wieloma problemami, które nie tylko stanowiły dla nas duże wyzwanie, ale budziły nasze najgłębsze obawy o bezpieczeństwo i życie ludzi, miejsca pracy, dalsze funkcjonowanie firm.

Grupa Kęty, pomimo że pracowała w 2020 roku przy blisko pełnym wykorzystaniu mocy, to przecież nie była wolna od pandemii. Odnotowaliśmy prawie 300 stwierdzonych przypadków zakażeń wśród pracowników Grupy Kapitałowej, zmagaliśmy się z kwarantanną pracowników i okresową absencją; jednocześnie staraliśmy się - pomimo wielu przeszkód - utrzymywać ciągłość produkcji i dostaw. Naszym nadrzędnym celem była w tym czasie ochrona pracowników i zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa. Dlatego w ramach wewnętrznych procedur podjęliśmy działania polegające m.in. na zapewnieniu środków do dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy, dezynfekcji części wspólnych w biurach i halach produkcyjnych, na podziale jednostek organizacyjnych na strefy bezpieczeństwa w celu ograniczenia kontaktów między pracownikami do niezbędnego minimum. Maksymalnie rozwinęliśmy możliwości pracy zdalnej. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i poświęceniu pracowników podołaliśmy wyzwaniom, realizując krok po kroku miesięczne plany i budżetowe założenia. Chciałbym za to poświęcenie bardzo podziękować wszystkim pracownikom i wyrazić moje najwyższe uznanie.

Naszą małą cegiełką włożoną w walkę z pandemią było przekazanie 660 tys. zł na pomoc szpitalom i jednostkom medycznym w naszym regionie i szereg innych działań, mających na celu wsparcie funkcjonującej z wielkim poświęceniem służby zdrowia.

Pomimo tych wszystkich zagrożeń i utrudnień paradoksalnie rok 2020 był dla nas okresem rekordowych zysków. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,533 mld zł (wzrost +10%), zysk EBITDA wyniósł ok. 672,4 mln zł (wzrost +29%), a zysk netto ok. 430,2  mln zł (wzrost +45%). Co było tego przyczyną? Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wszystko to, co do tej pory zrobiliśmy dla wzmocnienia i udoskonalenia naszej organizacji, która przez ostatnie lata nauczyła się reagować na zmienne otoczenie rynkowe, stając się niezwykle sprawną i skutecznie działającą w Polsce i na rynkach zagranicznych grupą firm. Dzięki tym cechom potrafiliśmy wykorzystać pojawiające się na rynku szanse, w szczególności w Segmencie Opakowań Giętkich, gdzie na skutek ograniczeń importu do Europy produktów z innych kontynentów mogliśmy skutecznie zwiększyć zarówno naszą sprzedaż, jak i uzyskiwane marże. Oszacowaliśmy, że dodatni jednorazowy efekt tzw. lockdown’u osiągnięty w Segmencie Opakowań Giętkich wyniósł 66 mln zł na poziomie przychodów ze sprzedaży, 60 mln zł na poziomie zysku EBITDA oraz EBIT oraz 51 mln zł na poziomie zysku netto, co wpłynęło znacząco na osiągnięte wyniki finansowe Segmentu i Grupy Kapitałowej.

+10%
3,5 mld PLN
Przychody ze sprzedaży
+29%
672,4 mln PLN
Zysk EBITDA
+45%
430 mln PLN
Zysk netto

Swoje szanse biznesowe wykorzystały także dwa pozostałe segmenty. Aluprof reprezentujący Segment Systemów Aluminiowych umocnił swoją pozycję europejskiego dostawcy wysokiej jakości systemów aluminiowych dla budownictwa i jest jednym z liderów branży systemów aluminiowych w Europie. Aluprof to dzisiaj europejska marka, znana w 55 krajach na świecie, gdzie dostarcza nowoczesne aluminiowe systemy okienno-drzwiowe, fasadowe oraz systemy rolet i bram. W  2020 roku Aluprof zwiększył przychody ze sprzedaży do 1,6 mld zł (wzrost +10%), w tym z eksportu 626 mln zł (wzrost o 14%).

Bardzo dobre wyniki zanotował także Segment Wyrobów Wyciskanych zajmujący mocną pozycją w europejskim przemyśle przetwórstwa aluminium. Segment osiągnął blisko 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 2%), w tym  616 mln zł przychodów ze sprzedaży zagranicznej (wzrost+7%). Segment posiada 13 linii technologicznych do produkcji wyrobów wyciskanych, a w jego strukturach działają także zakłady produkcji wlewków,  obróbki mechanicznej i powierzchniowej profili. W ofercie asortymentowej znajduje się anodowanie, lakierowanie, spawanie oraz pełna fabrykacja wyrobów wyciskanych. Takie zdolności wytwórcze sprawiają, że zaopatruje on w profile i komponenty aluminiowe wiele różnych branż, w tym te najbardziej rozwojowe: budownictwo i konstrukcje, motoryzacja i transport, kolejnictwo, elektrotechnika, przemysł obronny, wyposażenie wnętrz, reklama i turystyka.

Przez cały czas trwania pandemii prowadziliśmy intensywne prace nad Strategią 2021-2025, którą ogłosiliśmy 16 grudnia 2020 roku. Bazuje ona na silnych fundamentach powstałych w efekcie skutecznej realizacji poprzednich planów strategicznych, w szczególności z ostatnich lat 2015-2020. Przekroczyliśmy wszystkie założone cele na rok 2020: przychody ze sprzedaży były wyższe o 176 mln PLN  (wzrost o 54%), EBITDA wyższa o 158 mln zł  (wzrost o 31%), a zysk netto aż o 167 mln zł (wzrost o 64%). Dzięki realizacji programu inwestycyjnego Grupa Kapitałowa dysponuje nowoczesnym parkiem, dzięki którem może oferować wysokiej jakości produkty praktycznie na całym świecie.

W nowej Strategii 2025 Grupa Kęty stawia na rozwój organiczny i przewiduje dynamiki wzrostu sprzedaży i zysków przekraczające spodziewane tempo rozwoju rynków w każdym z segmentów. Oszacowaliśmy, że przychody ze sprzedaży wzrosną w porównaniu z rokiem 2020* o 1,2 mld zł i osiągną w 2025 roku poziom 4,6 mld zł. Ambitne cele sprzedażowe i produkcyjne oraz wysoka efektywność pozwolą po raz kolejny zwiększyć w najbliższej 5-latce wyniki ekonomiczne wszystkich segmentów Grupy Kapitałowej. W porównaniu z rokiem 2020* zysk EBITDA wzrośnie o 32% do poziomu 787 mln zł, a zysk netto o 28% do kwoty 470 mln zł w 2025 roku (*powyższe dynamiki wzrostów  odnoszą się do skorygowanych wyników roku, z powodów o których piszemy w rozdziale 4. Prognozy Roczne i Strategia Rozwoju, niniejszego Sprawozdania).

W ramach przyjętej Strategii podjęliśmy decyzję o monitorowaniu otoczenia rynkowego Segmentu Opakowań Giętkich, co może doprowadzić do aktualizacji strategii segmentu i uruchomienia projektów rozwojowych, w tym także o charakterze akwizycyjnym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę obserwowane procesy konsolidacji rynku w tym obszarze oraz silną pozycję segmentu, Grupa Kęty zdecydowała o przeprowadzeniu procesu rozpoznania oszacowania wartości rynkowej SOG poprzez weryfikację zainteresowania potencjalnych inwestorów.

Zrealizowana z sukcesem strategia 2015-2020 uczyniła z Grupy Kęty nie tylko jedną z najnowocześniejszych firm produkcyjnych w Polsce, ale umocniła jej wizerunek jako spółki dywidendowej. W 2020 roku wypłaciliśmy akcjonariuszom rekordową dywidendę w wysokości 34,99 zł na akcję. W obowiązującej Strategii przyjęliśmy założenie wypłaty średniorocznie 85% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim, co oznacza, że w latach 2021-2025 wypłacona zostanie w formie dywidendy kwota około 1,7 mld zł.

Szanowni Państwo

Współczesny świat stawia ogromne wyzwania w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływu na klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, firmy produkcyjne mają wymierny wpływ na te kwestie. W 2020 roku, przygotowując Strategię po raz pierwszy sparametryzowaliśmy i zaprezentowaliśmy zobowiązania związane z obszarem ESG (Environmental, Social, Corporate Governance - Środowiskowy, Społeczny, Ład Korporacyjny) w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii.

W 2020 roku Spółka przygotowywała się do raportowania  sprawozdań finansowych w standardzie ESEF, który zwiększa porównywalność i użyteczność informacji finansowych. Korzystanie ze standardu iXBRL ma przede wszystkim umożliwić inwestorom i analitykom wygodniejsze wykorzystywanie publikowanych przez Spółkę informacji, co z kolei przełoży się na zwiększenie przejrzystości rynków kapitałowych w UE.

Na koniec chciałbym odnieść się do bieżącej sytuacji. Pomimo upływu czasu wciąż funkcjonujemy w warunkach pandemii COVID-19 i ryzyk związanych z nowymi szczepami wirusa. Zarząd każdego dnia koncentruje się na realizacji celów strategicznych, mając na uwadze zapewnienie maksymalnej ochrony pracownikom. Wierzymy, że Grupa Kapitałowa będzie podążać wyznaczoną w strategii drogą dynamicznego rozwoju. 

 
Z poważaniem
Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
DO GÓRY