Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Model biznesowy

Model biznesowy Grupy Kapitałowej jest dostosowany do aktualnej sytuacji rynkowej, jednakże w opinii Zarządu nie ulegnie on istotnym zmianom w przypadku ewentualnych zmian klimatycznych.

Wynika to z faktu, iż spółki Grupy Kapitałowej działają w obszarach, które wspierają działania służące ochronie klimatu oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Zarówno Segment Wyrobów Wyciskanych jak i Segment Systemów Aluminiowych opierając swoją ofertę o nowoczesne rozwiązania na bazie aluminium,  wspierają redukcję śladu węglowego (zmniejszanie emisji poprzez zmniejszanie wagi pojazdów lub zwiększanie efektywności energetycznej budynków), oraz działają na rzecz zwiększenia odzysku odpadów i ponownego wprowadzenia ich do obrotu. W przypadku Segmentu Opakowań Giętkich, dzięki redukcji masy opakowań oraz uproszczeniu ich struktury, co wpływa na możliwość recyklingu, wspierają dążenie do redukcji zanieczyszczeń stałych w postaci plastiku i trudnych do recyklingu laminatów.

Oznacza to, że dążenie do transformacji gospodarki europejskiej do modelu zeroemisyjnego, może stworzyć szanse dla rozwoju poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej. Szanse te wynikają z możliwego wzrostu popytu na aluminiowe elementy dla motoryzacji i transportu (Segment Wyrobów Wyciskanych) lub rozwiązań architektonicznych (systemy fasad, okien, drzwi, rolet) wspomagających efektywność energetyczną obiektów.

Biorąc pod uwagę dane Komisji Europejskiej dot. sektora budowlanego a mówiące, o tym że budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE; a obecnie około 35% budynków w UE ma ponad 50 lat, blisko 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie.

Można przyjąć iż idea ekologicznego budownictwa i rosnąca liczba renowacji istniejących budynków mogą potencjalnie doprowadzić do znacznych oszczędności energii - potencjalnie zmniejszając całkowite zużycie energii w UE o 5-6% i obniżając emisję CO2 o około 5%.

Nowe ekologiczne budynki ale też fala renowacji mają również znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi.

Obserwujemy zapotrzebowanie na budynki przyjazne środowisku i użytkownikowi, energooszczędne, pasywne,  wytrzymałe, odporne na zmienne warunki klimatyczne – mocne wiatry, intensywne deszcze, mocne nasłonecznienie, suszę i w tym obszarze to potencjał dla Segmentu Systemów Aluminiowych.

Odrębnym obszarem jest produkcja opakowań giętkich, który to obszar jest obecnie w okresie bardzo istotnych zmian na rynku wynikających z presji prośrodowiskowych, kosztowych, bezpieczeństwa żywności, a także zmian legislacyjnych. Dążenie do obniżenia wpływu na zmiany klimatu wymusza konieczność wprowadzania na rynek nowych konfiguracji laminatów - monostruktur, charakteryzujących się mniejszą wagą i większą jednorodnością. Opakowania na bazie folii polipropylenowych i polietylenowych rozwijane w Alupol Packaging nadają się do recyklingu i spełniają podstawowe założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Pomimo obserwowanej presji na opakowania z tworzyw sztucznych ich pozycja jest jednak niezagrożona co najmniej, w ciągu najbliższych kilku lat. Można bowiem stwierdzić, że opakowania giętkie na bazie folii z tworzyw sztucznych jak żadne inne zabezpieczają pakowaną w nie żywność, wydłużając jednocześnie jej termin przydatności do spożycia. Jest to szansa na dalszy rozwój Segmentu Opakowań Giętkich.

DO GÓRY