Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

O Raporcie

Oświadczenie w sprawie informacji niefinansowej („Oświadczenie”) zostało przygotowane po raz szósty. W opracowaniu spółka oparła się na wytycznych GRI STANDARDS. Poprzednie Oświadczenie o podobnym charakterze zostało opublikowane w marcu 2020 roku. Organizacja raportuje szerszy zakres danych: ilość i rodzaj wskaźników GRI została wzbogacona o wskaźniki dotyczące śladu węglowego oraz wskaźniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w Strategii 2021-2025; zmienił się także obszar raportowania, poprzez uwzględnienie spółek zagranicznych w bieżącym oświadczeniu - wszystkie spółki Grupy Kapitałowej objęte są procesem raportowania danych niefinansowych.

Ze względu na zmianę prezentacji danych z segmentowej (w latach 2015-2019) na ujęcie Grupy Kapitałowej oraz spółki Grupy Kęty S.A. (od roku 2020), niektóre wskaźniki nie są porównywalne do roku 2019. Dla utrzymania priorytetowej dla nas transparentności danych wyjaśniliśmy to w komentarzach do poszczególnych wskaźników.

Spółka raportuje w okresach rocznych – dane odnoszą się do roku kalendarzowego 2020. Spółka nie wprowadzała jakichkolwiek korekt do informacji zawartych w poprzednim Oświadczeniu.

Przy przygotowaniu Oświadczenia wykorzystano wybrane wskaźniki proponowane przez GRI STANDARDS. Oświadczenie powstało przy współpracy wewnętrznej grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za poszczególne omawiane w Oświadczeniu aspekty, m.in. Zarządzanie Personelem (HR), Ochrona Środowiska, Relacje Inwestorskie, CSR (Odpowiedzialność Społeczna ), Sprzedaż, Produkcja, Zakupy i inne. Osobą nadzorującą proces tworzenia Oświadczenia oraz osobą do kontaktu w sprawie Oświadczenia jest Pani Monika Sobczak – Dyrektor ds. CSR w Grupie Kęty S.A.

W obecnym Oświadczeniu prezentujemy nasze podejście oraz opis polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji oraz opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

W Oświadczeniu prezentujemy nasze działania za rok 2020 ale też mocny nacisk kładziemy na nowo ogłoszoną Strategię 2021-2025, gdyż jest ona dla nas drogowskazem w zakresie działań niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej na kolejne 5 lat.

Praca z doradcą zewnętrznym oraz konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne  pozwoliły na rewizję i aktualizację istotnych aspektów zgodnie z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju w XXI wieku.

W nowej Strategii wskazaliśmy istotne aspekty w obszarze ESG (Environmental, Social, Corporate Governance - Środowiskowy, Społeczny, Ład Korporacyjny)

W dotychczasowych jak również w bieżącym Oświadczeniu nasze oddziaływanie odnosiliśmy wyłącznie  do obszarów wewnątrz firmy. W kolejnych latach pragniemy budować kulturę współodpowiedzialności za praktyki biznesowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki w biznesie, troski o pracowników i społeczności lokalne oraz dbałości o środowisko naturalne na wszystkich etapach naszej działalności.

Obszar danych niefinansowych jest zarządzany poprzez Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w skład którego wchodzi Zarząd Grupy Kęty S.A., Prezesi Segmentów Biznesowych, Dyrektor ds. CSR oraz Rzecznik Etyki Biznesu.

Oświadczenie nie było przedmiotem badania przez niezależnego audytora.

DO GÓRY