Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Polityka środowiskowa - Grupa dla Świata

XXI wiek stawia wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływu na klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, szczególnie firmy produkcyjne korzystające z zasobów środowiska, powinny w pierwszej kolejności modyfikować oddziaływanie, uwzględniając w procesach decyzyjnych wpływ na środowisko.

Odpowiadając na te wyzwania Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. wdrożyła wspólne standardy i normy postępowania dla wszystkich spółek Grupy w zakresie niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów produkcji oraz dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku.

Opracowana Polityka Klimatyczna jest rozwinięciem zapisów funkcjonującej od szeregu lat Polityki Środowiskowej.  W jej ramach zobowiązaliśmy się do pełnej odpowiedzialność za wpływ na środowisko i zmiany klimatu, do podejmowania działań i inicjatyw na rzecz środowiska, również w odniesieniu do podmiotów pozostających w sferze naszego oddziaływania. Przede wszystkim jednak przyjęliśmy do roku 2025 mierzalne cele:

  •  Obniżenie o 15% wielkości emisji gazów cieplarnianych przypadającej na jednostkę produktu (zakres 1 i 2, rok bazowy 2016);
  • Zwiększenie do 75% udziału złomów aluminium w wyrobach ze stopów miękkich, wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków LOW CARBON KETY;
  • Wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu o 5% (rok bazowy 2020);
  • Wzrost udziału produktów na inwestycjach certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych o 20% (rok bazowy 2020).

Nowe cele służą wdrażaniu rozwiązań neutralnych dla środowiska, ograniczeniu śladu węglowego wyrobów, ułatwieniu ponownego ich wykorzystania oraz zwiększają udział materiałów z recyklingu w procesach wytwórczych. Dzięki temu dobrze wpisują się w przedstawioną przez Komisję Europejską wizję przyszłości neutralnej dla klimatu, ujętą w Ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 czy koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), w której produkty powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. 

Aby uwiarygodnić nasze działania Grupa Kęty S.A. przystąpiła w roku 2020 do  organizacji Aluminium Stewardship Initiative (ASI). To globalna organizacja zajmująca się ustanawianiem i certyfikacją standardów dot. zrównoważonego rozwoju, zrzeszająca największych producentów z branży aluminium. Koncentruje się ona na kwestiach środowiskowych w całym łańcuchu wytwarzania i stosowania aluminium. Uzyskanie członkostwa wymagało szczegółowej weryfikacji naszej firmy. Celem Grupy Kęty jest jednak uzyskanie certyfikatu dla standardu „Performance Standard ASI”. Określa on 59 wymagań w ramach trzech filarów zrównoważonego rozwoju - zarządzania, środowiska i spraw społecznych. Stawia wysoko poprzeczkę nie tylko dla praktyk w obszarze produkcji lecz również pozyskiwania surowców czy zarządzania produktem. Ponieważ zrównoważony rozwój to kluczowy element strategii Grupy Kęty S.A. więc certyfikacja zgodnie z najnowszymi standardami branży będzie kolejnym etapem realizacji tego celu.

Zarządzenie aspektami środowiskowymi

W raporcie uwzględniono łącznie 17 wskaźników środowiskowych objętych standardem GRI, w tym wskaźniki stanowiące mierniki celów przyjętych w Strategii Grupy do roku 2025. Proces definiowania obszarów podlegających raportowaniu obejmował przypisanie priorytetu aspektom środowiskowym zidentyfikowanym w ramach funkcjonującego w spółkach Grupy Kapitałowej systemu zarządzania wg normy ISO 140001:2015. Systemem tym objęto wszystkie elementy działań spółek, które mogą oddziaływać ze środowiskiem. Podstawę nadania priorytetu stanowiła analiza istotności danego aspektu dla interesariuszy oraz jego ciężar środowiskowy. W 2020 roku skupiono się na kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi. Obliczenie śladu węglowego oraz intensywności emisji gazów cieplarnianych pozwoliło na zmianę podejścia i rozszerzenia zakresu raportowania o wskaźniki 305-2, 305-3 oraz 305-4, tj. uwzględnienie emisji z zakresu 2 oraz wyliczenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do produktu, z uwzględnieniem zakresu 3.

Mamy świadomość, że wpływamy na środowisko lecz działamy tak, aby ograniczyć ten wpływ do minimum.

Ślad węglowy oraz intensywność emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i zakres 2)

Grupa Kęty zdecydowała się na obliczanie i redukcję śladu węglowego również w odniesieniu do emisji pośrednich, związanych z wykorzystaną energią (zakres 2). Emisje te generowane są poza spółkami Grupy i dotyczą etapu wytwarzania zakupionej przez nie energii elektrycznej i cieplnej. W zakresie wskaźnika 305-2 uwzględniono łącznie emisje bezpośrednie oraz pośrednie (zakres 1 i 2). Wskaźnik 305-4 obrazuje natomiast intensywność emisji poprzez odniesienie do produkcji.

Łączny ślad węglowy Grupy Kapitałowej w 2020 roku wyniósł 190,1 tys. ton CO2e, w tym emisje Grupy Kęty S.A. 82,3 tys. ton CO2e. Emisje bezpośrednie stanowią około 20% tej wartości. Uśredniony dla Grupy ślad węglowy w przeliczeniu na tonę produkcji wyniósł 0,65  Mg CO2e/Mg. Ślad wyrobów wyciskanych i ciągnionych w powyższym zakresie to 0,74 Mg CO2e/Mg. Ślad węglowy produkowanych systemów budowlanych jest jeszcze niższy i wynosi 0,43 Mg CO2e/Mg, natomiast opakowań giętkich 0,73 Mg CO2e/Mg. Intensywność emisji GHG w zakresie 1 i 2 uległa znacznemu obniżeniu r/r. Wynika to głównie z poprawy efektywności energetycznej oraz likwidacji przestarzałych instalacji. Przełożyło się to ostatecznie na redukcję wskaźnika r/r o ponad 7%.

Grupa Kapitałowa jednostka 2019 2020
Emisja GHG (zakres 1 i 2) Mg CO2e - 190 122
Produkcja Mg - 292 273
Ślad węglowy na tonę produkcji Mg CO2e/Mg - 0,65
w tym:      
spółki zlokalizowane w Polsce      
Emisja GHG (zakres 1 i 2) Mg CO2e - 185 990
Produkcja Mg - 285 230
Ślad węglowy na tonę produkcji Mg CO2e/Mg - 0,65
pozostałe lokalizacje      
Emisja GHG (zakres 1 i 2) Mg CO2e - 4 132
Produkcja Mg - 7 043
Ślad węglowy Mg CO2e/Mg - 0,59

Grupa Kęty S.A. jednostka 2019 2020
Emisja GHG (zakres 1 i 2) Mg CO2e 79 206 82 370
Produkcja Mg 99507 110790
Ślad węglowy na tonę produkcji Mg CO2e/Mg 0,80 0,74
Wszystkie szczegółowe wskaźniki w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
 

Działania edukacyjne na rzecz promocji ekologicznej.

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. jako sygnatariusz Global Compact stara się czynnie podchodzić do respektowania i promowania 10 zasad. Konsekwentnie od wielu lat podejmuje działania w zakresie zasady nr 8.

Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej. W roku 2020 z zachowaniem obostrzeń pandemicznych przeprowadzono projekty: Sprzątamy Beskidy, Projekt edukacji dla dzieci -”Listy dla Ziemi”, projekt sportowo-ekologiczno-dobroczynny „Rower Pomaga”; program edukacji ekologicznej „Zielona Ręka”. We wszystkich tych wydarzeniach Grupa Kęty była partnerem – wspierając akcje finansowo i jednocześnie czynnie angażując pracowników do działań proekologicznych.

Szczegółowe tabele  i wskaźniki GRI w zakresie oddziaływania na środowisko, a w szczególności nasze podejście do surowców, wody, emisji, energii, gospodarki odpadami  prezentujemy w sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na stronach 46-59.

DO GÓRY