Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Profesjonalizm i etyka

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. prowadzi działalność biznesową zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, kierując się wypracowanym systemem wartości, którego podstawą jest profesjonalizm, etyka i wzajemny szacunek.

Profesjonalizm i etyka 2

Procesy etyczne podlegają w naszej organizacji ciągłemu rozwojowi. Zmieniająca się kultura biznesowa, podwyższone standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka czy przeciwdziałaniu korupcji obligują Grupę Kapitałową Grupy Kęty S.A. do jeszcze większej staranności na rzecz budowania profesjonalnego i etycznego biznesu.

Kwestie zagadnień etycznych znajdują się w kompetencji obszaru CSR. Rzecznik Etyki Biznesu wraz z Dyrektorem ds. CSR przedstawiają do zatwierdzenia Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu propozycje działań na rzecz popularyzacji Kodeksu Etycznego oraz kultury korporacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu powszechnie przyjętych wartości oraz inicjują i uczestniczą w procesie tworzenia programów szkoleniowych w obszarach związanych z etyką i kulturą organizacyjną Grupy Kapitałowej GRUPY Kęty S.A.

Bez istotnych zmian w stosunku do roku 2019 pozostała struktura monitorująca procesy etyczne. W roku 2019 w segmentach biznesowych funkcjonowały Komisje Etyki Biznesu (powołane w Grupie Kęty S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A.) a z poziomu Grupy Kapitałowej – Rzecznik Etyki Biznesu; Łącznie 16 osób.

Funkcja Rzecznika Etyki Biznesu w Grupie Kapitałowej GRUPY Kęty S.A. jak również praca w Komisjach ds. Etyki Biznesu są funkcjami sprawowanymi społecznie.

W roku 2020 firma przeprowadziła rewizję dokumentu Kodeks Etyki - Zasady Etyki i Postępowania w Biznesie w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A., który wraz z politykami szczegółowymi, m.in.: Polityką antykorupcyjną, Polityką przeciwdziałania konfliktowi interesów, Polityką poszanowania godności w miejscu pracy i Polityką różnorodności jest nadrzędnym dokumentem firmy regulującym kwestie etyczne i jednocześnie zbiorem wartości standardów moralnych, które przyświecają naszej organizacji i naszym pracownikom.

W efekcie zaktualizowany został Regulamin Komisji Etyki Biznesu oraz zapisy Kodeksu  w zakresie weryfikacji kontrahentów.

Profesjonalizm i etyka 4

Kontynuując ciągły proces edukacji etycznej  firma z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji (9 grudnia) przygotowała autorskie szkolenie z zakresu odpowiedzialności prawnej oraz dokumentów obowiązujących w organizacji. Szkolenie zostało opracowane dla kadry managerskiej oraz innych pracowników uczestniczących w procesach wrażliwych korupcyjnie. W 2020 roku szkolenie zaliczyło 29 pracowników. Z racji terminu uruchomienia (grudzień 2020) ostateczną ilość przeszkolonych osób podamy w raporcie za 2021 rok.

W opracowanej i ogłoszonej w 2020 roku Strategii na lata 2021-2025 duży nacisk położyliśmy na aspekt środowiskowy i przeciwdziałania zmianom klimatu.

„Bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko. Stosujemy się do ograniczeń ekologicznych wynikających z przepisów prawa. Koncentrujemy się na szukaniu rozwiązań eliminujących negatywny wpływ u źródła jego powstawania. Inwestujemy w badania i rozwój oraz poszukiwania proekologicznych technologii”- to jeden z zapisów w naszym Kodeksie Etyki. W podrozdziale "Polityka środowiskowa" prezentujemy nasze zobowiązania i podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

W nowej strategii położyliśmy również nacisk na szersze oddziaływanie Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w ramach odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Organizacja rozpoczęła prace nad dokumentem Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej GRUPY Kęty S.A. Kodeks określa najważniejsze aspekty stawiane Dostawcom Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz za środowisko naturalne.

Zapisy Kodeksu Etycznego obowiązującego w Grupie Kapitałowej  wskazują sposób zgłaszania oficjalnych naruszeń jak również możliwość zgłaszania wątpliwości co do zachowań - przyjmowanie zgłoszeń może odbywać się różnymi kanałami - bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu, listownie lub na specjalny adres poczty elektronicznej - wszystkie te kanały są wskazane w zapisie Kodeksu Etycznego. W firmie nie funkcjonują osobne infolinie i telefony zaufania, wprowadzono natomiast elektroniczny kanał umożliwiający bezpośredni kontakt pracowników z wyznaczonym członkiem Zarządu.

W roku 2020 nie  wpłynęły do Rzecznika Etyki Biznesu żadne zgłoszenia naruszenia zasad Kodeksu Etycznego, w tym naruszania praw człowieka.

Kodeks etyczny jasno definiuje i reguluje podejście organizacji do udziału w życiu publicznym, mianowicie: „Utrzymujemy przejrzyste, wolne od przekupstwa oraz niewłaściwych nacisków relacje z urzędnikami władz lokalnych oraz przedstawicielami świata polityki.” W roku 2020 firma nie przekazała żadnej darowizny na rzecz partii politycznych.
DO GÓRY