Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Społeczne zaangażowanie

W związku z sytuacją pandemii działalność Grupy w 2020 roku w tym obszarze była ograniczona. W ramach działań wewnętrznych skupiono się na ochronie zdrowia pracowników, na dostosowaniu pracy do wymaganych warunków sanitarnych a w konsekwencji do ochrony miejsc pracy.

W obszarze zewnętrznego zaangażowania organizacja wspierała środowisko medyczne w walce z covid 19 przekazując darowizny finansowe i rzeczowe do szpitali, pogotowia ratunkowego w lokalizacjach zakładów Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Społeczne zaangażowanie 2

Przygotowując Strategię na lata 2021-2025 spółka dokonała analizy dotychczasowego zaangażowania społecznego i sparametryzowała istotne aspekty.

Po analizie dotychczasowych kierunków zaangażowania społecznego Grupy z pełną świadomością podjęliśmy decyzje o kontynuacji działań w wybranych obszarach. W dalszym ciągu, widząc wymierne efekty naszego zaangażowania siły i środki skupimy wokół:

Wspierania lokalnych społeczności - głównie poprzez programy społeczno-wolontaryjne.

Wolontariat jest ważnym elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty. Integruje pracowników wokół wartościowych przedsięwzięć oraz zachęca do podejmowania wspólnych działań o charakterze społecznym. W organizacji od kilku lat funkcjonuje program „Razem z GRUPĄ” – połączenie zaangażowania i wolontariatu naszych pracowników ze wsparciem finansowym firmy daje wspaniałe rezultaty w środowisku lokalnym. Pomimo pandemii udało się przeprowadzić kolejną edycję – VI, tematyczną „Razem dla Ziemi”. Zrealizowano 30 lokalnych projektów o charakterze ekologicznym. Grupa Kęty S.A. przeznaczyła na realizację tych inicjatyw 45 tyś. PLN.

Działania na rzecz społeczności lokalnych są jednym z dziewięciu wskaźników zrównoważonego rozwoju Strategii 2021-2025; chcemy je mierzyć poprzez realizację projektów w ramach programu ‘Razem z Grupą”.

Cel 2021-2025

150 projektów

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Głównie poprzez działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

To odpowiedź organizacji na zdefiniowane w regionie problemy dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem Fundacji jest współpraca i otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in. realizację hasła „Na lepszy start” tzn. niesienie pomocy wychowankom tych placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Ideą do której dąży w swych działaniach Fundacja jest likwidacja państwowych domów dziecka i krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego. W roku 2020 działalność Fundacji skupiła się na wsparciu domów dziecka w czasach pandemii tzn. zaopatrzenia w środki ochrony- przyłbice, płyny dezynfekujące, laptopy do zdalnej nauki. Na cele statutowe Fundacja przeznaczyła 264 tyś zł.

Propagowanie idei wychowania przez sport

Sport do dyscyplina, gra fair play, zasady, konsekwencja - czyli bliskie nam wartości w biznesie. Sport to również wspaniałe narzędzie do współpracy i zaangażowania pracowników. Od wielu lat Grupa Kapitałowa Grupy Kęty inwestuje i rozwija „Ideę wychowania przez sport”. Poprzez zaangażowanie organizacji w różne imprezy sportowe w regionie mierzymy się z wyzwaniem XXI wieku - zachęcaniem młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu i walką z chorobą cywilizacyjną jaką jest otyłość. W trosce o zdrowie przyszłych pokoleń takie zapisy zostały formalnie zapisane w Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy.

Do sportu podchodzimy aktywnie, we wszystkich wydarzeniach oprócz lokalnych społeczności czynny udział biorą pracownicy Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., ich rodziny a także podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Rok 2020 praktycznie wyeliminował grupowe działania sportowe, niemniej jednak firma wspierała wszelkie formy biegów indywidualnych z aplikacją zachęcając tym samym pracowników do udziału i aktywności w czasie pandemii.

DO GÓRY