Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko związane ze spadkiem koniunktury na głównych rynkach
Ryzyko wizerunkowe i ryzyko roszczeń związane z jakością produkowanych wyrobów
Ryzyko deficytu wody na cele produkcyjne
Ryzyko emisji do wód, gleby, powietrza zanieczyszczeń pochodzących z procesów produkcyjnych, magazynowych lub gospodarki odpadami niebezpiecznym
Ryzyko bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych oraz zmian prawnych związanych z normami emisji
Ryzyko gwałtownych zmian cen podstawowych surowców
Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Ryzyko walutowe
Ryzyko braku zgodności

Przeczytaj również

DO GÓRY